Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Undersøgelse afdækker tilbud til ordblinde elever

En ny undersøgelse foretaget af en gruppe forskere fra VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling afdækker, hvilke tilbud elever med dysleksi får i skoleregi, samt hvad de kommunale læsefaglige ressourcepersoner (læsevejledere og læsekonsulenter) peger på som væsentlige indsatsområder.

I undersøgelsen er en læsekonsulent og en læsevejleder fra 12 danske kommuner interviewet, og der er indsamlet handleplaner fra de samme 12 kommuner.

Undersøgelsen peger på, at kommunerne i vidt omfang prioriterer at have et kommunalt tilbud særligt målrettet elever med svær dysleksi, og at disse tilbud giver mulighed for at samle elever med dysleksi på tværs af skolerne til intensive og målrettede forløb på såkaldte kompetencecentre. Disse tilbud er ikke ensartede hvad angår antal pladser og forløbets længde. Det er også forskelligt, hvor mange af kommunens elever, der får dette tilbud. Afdækningen viser også, at det kun er godt halvdelen af de 12 kommuner, der i deres handleplaner har konkrete retningslinjer for udredning af og tiltag for elever med dysleksi.

De læsefaglige ressourcepersoner peger på en række væsentlige indsatsområder. Der savnes blandt andet tid, ressourcer og klare rammer for ressourcepersonernes arbejde med elevgruppen. De peger også på vigtigheden af et kompetenceløft til lærerne, sådan at de i højere grad klædes på til at differentiere undervisningen gennem støtte til de ordblinde elevers brug af læse- og skriveteknologi i den almene undervisning.

De ’gule elever’ viser sig som et særligt problemfelt, idet det ser ud til, at de falder mellem to stole. ’Gule elever’ er de elever, der i den nationale ordblindetest viser fonologiske vanskeligheder, men ikke i en grad, så de kategoriseres som ordblinde. Disse elever viser sig at få særdeles forskellige tilbud på skolerne. Her er det overordnede billede, at de enten ligestilles med de ’de røde elever’, det vil sige de elever, der kategoriseres som ordblinde i den nationale ordblindetest. Eller også får de slet ingen særlige tilbud.

Undersøgelsen er gennemført af seks forskere fra forsknings- og udviklingsprogrammet Literacy, VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling i skoleåret 2018/2019.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Undersøgelse afdækker tilbud til ordblinde elever