Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

DLD står sjældent alene

I dag, d. 20. oktober 2023, er det den internationale DLD-dag. Det betyder, at i dag sætter man verden over særligt fokus på de mennesker, der lever med vedvarende vanskeligheder med at lære, forstå, bruge og/eller producere sprog, også kaldet sprogforstyrrelsen DLD. Vi fejrer dagen med et kig på et af de aktuelle emner, som formidles gennem organisationen RADLD (Raising Awareness of Developmental Language Disorder).  

Lærere lægger ofte først mærke til elevernes problemer med opmærksomhed eller læsefærdigheder, og de ser måske først og fremmest tegn på ADHD eller ordblindhed, når elever har vanskeligheder i skolen. Og de overser tegn på vedvarende vanskeligheder med sprogforståelse i forbindelse med sprogforstyrrelsen DLD. Det problem adresseres af organisationen RADLD, blandt andet i filmen Developmental Language Disorder (DLD) and Co occurrence, hvor man kan se et interview med professor Amanda Kirby. 

“People are messy” 

Professor Amanda Kirby præsenterer sig selv som først og fremmest forælder og bedsteforælder til børn med forskellige sproglige og kognitive vanskeligheder, herunder sprogforstyrrelsen DLD. Derudover forsker hun ved University of South Wales i mange af de efterhånden velkendte bogstavkombinationer: ADHD, DLD samt dysleksi og autisme. Som en del af sit arbejde har hun også mødt børn med forskellige udviklingsforstyrrelser i klinisk arbejde gennem 25 år, og hun er optaget af at synliggøre, hvordan vanskeligheder ofte overlapper:  

“Folk, der kom ind i klinikken med én ting, havde sjældent kun én ting,” fortæller Amanda Kirby. Og oftest overses vanskeligheder med sprogforståelsen. Problemet er, at man traditionelt har arbejdet i siloer, og barnet skal sammen med sin familie besøge flere specialister, der sjældent arbejder tæt sammen.  

Sprogforstyrrelsen DLD rammer lige så mange børn i skolen som fx ordblindhed, men den er meget mindre kendt, og de faglige miljøer i blandt andet Danmark er under opbygning. Samtidig skal man altså regne med, at der ofte er flere ting på spil for børn med én bogstavkombination. DLD har for eksempel et stort overlap med både ordblindhed og ADHD, og der er også store overlap mellem DLD og vedvarende vanskeligheder med at indlære matematik (dyskalkuli). Dette kan også snyde lærerens opmærksomme øje, da matematik ifølge professoren ikke kun består af tal. I matematik skal du også læse, lytte og forstå sammenhænge. 

“People are messy,” som Amanda Kirby forklarer det.  

Sprogforståelse som en mulig forklaring 

Amanda Kirby mener, at man altid bør overveje DLD som en mulig del af forklaringen, når man ser andre vanskeligheder hos et barn: “Når der optræder læsevanskeligheder, er det vigtigt, at man træder et skridt tilbage og tænker over, om dette også kunne være vanskeligheder med sprogforståelse, inden man konkluderer, at vanskeligheden (alene) er ordblindhed.” 

Også problemer knyttet til adfærd må undersøges i dette perspektiv: “Ofte overfokuserer vi på adfærd og ser ikke selv tydelige tegn på sproglige vanskeligheder. Det er vigtigt for børn – og måske især teenagere – at passe ind, og man kan hurtigt ende som et barn med såkaldt dårlig opførsel som det mest tydelige problem.” Professoren mener, at hvis man ser en af de andre vanskeligheder, så bør man altid undersøge barnets sprog og spørge ind til barnets sproglige udvikling. Hun ser også sammenhænge mellem den manglende opmærksomhed på sproglige vanskeligheder og senere muligheder i livet: “Hos børn og unge, som falder ud af skolesystemet, ser vi en meget højere andel af børn med DLD. Og vi ser mange voksne i retssystemet, som er faldet ud af uddannelse og endt i kriminalitet. Vi skal være meget opmærksomme på børn og unge, der falder ud af uddannelse.” 

Det vigtigste er et tværfagligt samarbejde 

Kirby fremhæver, at alle børn har styrker og svagheder, og hvis vi ser hele barnet, udvikler vi bedre samarbejde om indsatser og et fælles sprog om barnets behov. Det er også vigtigt for forældre at få en samlet vejledning og se muligheder for at gøre indsatser, som passer ind i familiens travle hverdag.   

Det er vigtigt, at både fagprofessionelle i dagtilbud og skoler, logopæder og psykologer alle har viden om DLD og kan se tegnene på vanskeligheder med sprogforståelse. Men allervigtigst er det ifølge Amanda Kirby, at vi skal samarbejde mere og bedre på tværs af fagområder. 

Artiklen baseret på filmen Developmental Language Disorder (DLD) and Co occurrence   

Del siden på email

Du deler et link til siden: DLD står sjældent alene