Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsepædagogen nr. 6, 2020

Dette nummer af Læsepædagogen indeholder en artikel af Ditte Grandjean, som peger på, at diktater kan bidrage til at udvikle elevernes stavekompetencer. Det er dog vigtigt, at læreren bruger diktaterne i staveundervisningen så funktionelt som muligt, sådan at diktaterne kan gavne alle elevers læring. Læreren skal være opmærksom på, om eleven behersker skriftens lydprincip, og ifølge Ditte Grandjean er den bedste diktat for et barn, som endnu ikke er sikker heri, den, hvor barnet når frem til den korrekte stavemåde, hvis barnet kan identificere alle enkeltlydene i ordene og koble hver lyd sammen med lydens mest forventelige bogstav. I artiklen gives fire konkrete forslag til, hvordan man kan bruge diktater i dansk- og ordblindeundervisning: 1. Brug en diktat til at afdække elevernes aktuelle niveau i stavning, 2. Inddel eleverne i mindre grupper ud fra niveau, 3. Giv eleverne med stavevanskeligheder direkte, mundtlig feedback på deres staveforsøg, og 4. Støt de ordblinde elever i at bruge deres ordforslagsprogram.

Malene Lindh Jørgensens artikel handler om, hvilke strategier der skal til for at kvalificere den digitale læsning. Lektor Rikke Christoffersen Denning har udviklet strategierne KNASTER, som bygger på Michael Hallidays sprogteori og funktionelle lingvistik samt Olga Dysthes læringsteori. KNASTER er et akronym for kommunikation, navigation, anvendelse, samspil, tekst, elaborering og refleksion og støtter eleverne i at være kritiske læsere, at navigere hensigtsmæssigt, at vurdere teksters anvendelse ud fra læseformål, at læse multimodale tekster, at bruge relevante forståelsesstrategier og at reflektere over egen læring.

Richard Boxall argumenterer i Læsepædagogens engelsksprogede artikel for en tilgang, som understøtter børn til at engagere sig med indholdet af det læste. Tilgangen kaldes Daily Supported Reading (DSR) og anvender tekster med naturligt sprog for at udvikle børnenes tænkning og forståelse, samtidig med at de lærer at læse selvstændigt. Børnene inddeles i grupper efter læseniveau med maks. seks børn i hver gruppe. De voksne involveret i DSR mødes ugentligt mhp. at indsamle feedback på det enkelte barns progression, og på denne baggrund bliver børnene regrupperet, og kommende undervisningssessioner bliver planlagt.

Projektet Læsesucces for ordblinde børn bliver præsenteret af Minna Nørgaard Bruun og Louise Rønberg i deres artikel. I projektet er der fokus på at etablere mentorindsatser for ordblinde elever fra socialt udfordrede familier mhp. at støtte elevernes faglige og sociale udvikling. Det er et landsdækkende projekt i samarbejde med landets seks professionshøjskoler, 12 kommuner og Nationalt Videncenter for Læsning. For at møde den enkelte elevs faglige og sociale behov er projektet bygget op om fire indsatser med mentor og elev i løbet af et skoleår. Indsatserne udvikles af elevens mentor sammen med skolens læsevejleder ud fra fagligt input, som formidles af projektgruppen på fire kompetenceudviklende kurser for mentor. Ambitionen er, at de ordblinde elever i projektet får styrket deres self-efficacy, forbedret deres læsekompetencer og selvstændigt kan anvende læsestrategier med læseteknologi.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsepædagogen nr. 6, 2020