Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Mærk sproget – Studiehæfte 1-5

Der er udarbejdet fem studiehæfter i tilknytning til Jørgen Frost’ bog Mærk sproget – Skriv og læs! Studiehæfterne rummer supplerende materiale til denne bog, og de henvender sig til undervisere og studerende ved pædagog-, lærer- og læsevejlederuddannelser samt til læsevejledere, pædagoger og lærere, som gerne vil have inspiration til arbejdet på deres institution. Intentionen er at udbygge og underbygge bogens pointer og rejse reflekterende spørgsmål hos læseren eller i det enkelte pædagogiske team.

De fem studiehæfter beskæftiger sig med hvert sit tema, og der deles i hvert af dem forskning relateret til praksis via diverse forslag til praksis og modeller. De er overskuelige, mangfoldige og relevante – og de giver alle forslag til supplerende læsning.

Hæfte 1: Literacy før skolestart handler om den tidlige og forebyggende indsats i forhold til barnets literacy. Hæftet henvender sig primært til pædagoger og børnehaveklasselærere, idet der er fokus på barnets første skrive- og læsefærdigheder. Her præsenteres blandt andet en model for det enkelte barns læring på området samt et iagttagelsesskema med fokus på fem læringsdimensioner, som må medtænkes i pædagogisk praksis.

Hæfte 2: Sprog og skrivning har også fokus på 4-6-årige børns literacy. Målet er at sætte børnene ’på sporet’ af strategier, som kan føre dem ind i skriftsproget og være et fundament i deres egen skrivning. Du finder i dette hæfte blandt andet en planche med disse strategier, ideer til en uformel registrering af det enkelte barns skriftsprogsudvikling i disse år samt et kort LTG-forløb (LTG er Ulrikka Leimars metode, hvor Læsning baseres på Talens Grund).

Hæfte 3: Aktivitet og fordybelse beskriver, hvordan undervisning kan tilrettelægges, så eleven aktivt bruger tale- og skriftsproget og har en reel mulighed for fordybelse. I hæftet guides til, hvordan eleverne kan opdeles i fire differentierede elevgrupper, og hvordan en værkstedsundervisning kan tilrettelægges. Ligeledes findes der her en skitse til et undervisningsforløb om Peter Plys og til et om leg med bogstavernes navn, form og lyd på basis af Halfdan Rasmussens alfabetsange/-rim. I undervisningsforløbene arbejdes fra helheden (den fælles tekst eller oplevelse) til detaljeniveau og tilbage til konteksten, så eleverne får en nuanceret og udvidet forståelse. Hæftet henvender sig til pædagoger og lærere i indskolingen.

Hæfte 4: Hjælp eleven på vej! handler om, hvordan pædagogen og læreren må have fokus på alle børns literacyudvikling. Her præsenteres et læringshjul, som illustrerer, hvordan den pædagogiske praksis hele tiden skal have fokus på at konsolidere det, som barnet kan, og samtidig udfordre og invitere til at lære nyt. Pædagogen/læreren opfordres til at fordele børnene i forhold til, om deres læsning er primært logografisk, fonologisk eller ortografisk for så at overveje de oplistede tegn på sproglig usikkerhed i dagtilbuddet eller i 0.-1. klasse. Der gives desuden fif til, hvordan børnenes læring kan stilladseres.

Hæfte 5: Undervisning og evaluering opfordrer til en uformel dialogbaseret evaluering, som indgår i og præger den daglige undervisning. Der præsenteres en tidlig læse- og skriveaktivitet over eventyret De tre bukkebruse, og denne aktivitet fungerer samtidig som iagttagelsesmateriale i forhold til elevens literacykompetencer. I hæftet findes desuden en overskuelig oversigt over karakteristika af elevens skriveudvikling og et notatark. Målgruppen er undervisere i indskolingen, men undervisningsformen kan med fordel også anvendes på mellemtrinnet.

I overskuelig form spreder Jørgen Frost og Lis Pøhler således i disse studiehæfter viden om forskning, og hvordan denne kan anvendes i praksis. Studiehæfterne kan bruges sammen med den tilhørende bog Mærk sproget – læs og skriv!, men kan også anvendes alene – måske som en appetizer til bogen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Mærk sproget – Studiehæfte 1-5