Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Literacy og diskurs

James Paul Gee

Siden James Paul Gee skrev talen "What is Literacy?" til en konference om familie-literacy på Harvard Universitet, er teksten blevet en klassiker. I 1989 blev teksten trykt i Journal of Education, og senere er den blevet genoptrykt adskillige gange.

I artiklen "What is Literacy?" søger James Paul Gee at gøre op med tidens snævre fokus på literacy som blot læsefærdighed. I artiklen udfolder Gee begreberne literacy og diskurs, og han argumenterer for, at de to begreber er tæt forbundne. I årene efter 1989 har Gee videreudviklet sin forståelse af begreberne, og i Thomas Roed Heidens introduktion og i Sylvi Pennes kommentar til teksten kan du bl.a. læse mere om denne udvikling.

Før I læser artiklen:

Læs introduktionen af Thomas Roed Heiden.

Mens I læser artiklen:

Få styr på de vigtigste begreber i teksten. Brug refleksionsspørgsmålene herunder, mens I læser artiken:

Gee fremhæver fem karakteristika ved diskurser. Lav en øvelse, hvor I ser på jeres egen uddannelse som en diskurs. Find diskursive træk ved jeres uddannelse ud fra de fem punkter. Diskutér særligt, hvad Gee mener, når han siger, at diskurser er resistente over for kritik indefra,

Gee taler i artiklen om, at nogle diskurser udnævner deres egne ideologiske forestillinger som ’rigtige’, og at dette kan stride imod, hvad man ud fra en moralsk diskurs opfatter som rigtigt og forkert. Lovgivning på skoleområdet kan være et eksempel. Diskutér forskelle i, hvordan officielle diskurser begrunder ny lovgivning, og hvordan andre diskurser kritiserer den.

Find eksempler på, hvordan ”individet blot er et mødested for mange diskurser”. Hvilke diskurser indgår I hver især i i løbet af en helt almindelig dag (studie, job, fritid, familie osv.)? Find eksempler på, at diskurser kan være i konflikt med hinanden. Gee skriver, at det ikke er det enkelte menneske, der handler, men diskursen, der handler gennem den enkelte. Er I enige i det?

Kom med eksempler på færdigheder, som I har henholdsvis lært og tilegnet jer. Det er ikke sikkert, man kan skelne helt skarpt, men man kan sige, at enten læring eller tilegnelse har været dominerende i processen.

Lav en brainstorm over fordele ved henholdsvis tilegnelse og læring. Kom med eksempler på undervisningsformer, som tilgodeser henholdsvis det ene eller det andet.

Efter I har læst artiklen:

Diskutér, hvorfor børns forskellige baggrunde er afgørende for deres udbytte af skolegang. Brug Gees begreber om læring, tilegnelse, primær og sekundær diskurs.

Læs kommentarerne til artiklen (Følg linket til højre). Notér to citater, som du finder særligt vigtige eller interessante.

Se de fire film (Følg links i bjælken nedenfor). Notér en pointe eller et eksempel fra hver film, som du finder særlig vigtig eller interessant. 

Del jeres citater og begrund jeres valg af dem. Hvorfor er de vigtige for jer som fagprofessionelle?

 

"What is literacy?" er skrevet af James Paul Gee. Teksten er oversat til dansk af Lotte Follin og redigeret af Peter Heller Lützen, Jacob Spangenberg og Christine Ploug Lindberg. James Paul Gee er professor ved Arizona State University.

 • Se fire film om forskning og undervisning med Games Paul Gee

  Simon Skov Fougt, Metropol og Thorkild Hanghøj, Aalborg Universitet giver, i fire små film, hver deres introduktion til James Paul Gees tekst samt eksempler på, hvordan Gees tænkning kan anvendes i forskning og undervisning.

  Film 1

  Simon Skov Fougt, adjunkt, forsker og ph.d., giver her en kort introduktion til forskeren James Paul Gees diskursbegreb. 

  Film 2

  Simon Skov Fougt, adjunkt, forsker og ph.d., giver her et eksempel på, hvordan man kan gennemføre scenariebaseret undervisning i skolen. Den scenariebaserede undervisning refererer blandt andet til forskeren James Paul Gees tanker om literacy.

  Film 3

  Thorkild Hanghøj, lektor ved Aalborg Universitet, giver en introduktion til James Paul Gees diskursbegreb.

  Film 4

  Thorkild Hanghøj, lektor ved Aalborg Universitet, relaterer James Paul Gees forskning til sin egen forskning i computerspil i undervisningen.