Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har iværksat et udviklings- og investeringsprogram på folkeskoleområdet. Formålet er at udvikle, afprøve og udbrede nye løsninger, der bidrager til, at folkeskolen i højere grad kan rumme elever med særlige behov.

Programmet skal bidrage til realiseringen af folkeskolereformens mål om at reducere betydningen af social baggrund og til at reducere gruppen af elever, der ikke opnår tilstrækkelige læse- og regnefærdigheder. I regi af programmet er det besluttet at afsætte midler til et initiativ om ”Sprogforståelsesvanskeligheder”. Initiativet skal gennemføres som et forskningsprojekt af Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

Projektet består af to kortlægninger. Dels en forskningskortlægning i form af et systematisk overblik over effektundersøgelser, der indbefatter indsatser målrettet elever med sprogforståelsesvanskeligheder. Indsatser, der specifikt er målrettet elever med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, behandles særskilt. Dels en praksiskortlægning i form af en spørgeskemaundersøgelse ved 20 skoler, der har til formål at afdække, hvilke indsatser skolerne iværksætter for elever på 0.-2. klassetrin, der vurderes at have sprogforståelsesvanskeligheder. Herunder hvorvidt skolerne har en særlig opmærksomhed på og evt. samarbejde med kommunens logopæder om elever med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. På baggrund af spørgeskemaanalysen udvælges op til fem skoler til nærmere casestudier.

 • Om projektet

  Evnen til at forstå og udtrykke sprog, både mundtligt og skriftligt, er et grundlæggende element i den menneskelige udvikling. Sproglige kompetencer er afgørende for at kunne kommunikere med andre og er tæt knyttet til både sociale og følelsesmæssige funktioner. Børn med sprogforståelsesvanskeligheder er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder, få sociale vanskeligheder, have reduceret livskvalitet og opnå et lavt uddannelsesniveau. Sprogforståelsesvanskeligheder kan bunde i mangelfulde færdigheder inden for de sproglige domæner fonologi, grammatik, leksikon og pragmatik. Der kan være mange grunde til, at elever får sprogforståelsesvanskeligheder. Mens vanskelighederne hos nogle børn opstår på grund af en iboende udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, kan vanskelighederne hos andre børn skyldes det sproglige miljø, de færdes i.

  Der er behov for en kortlægning af gode praksisser, indsatser og procedurer for, hvordan skoler og kommuner arbejder med at støtte elever med sprogforståelsesvanskeligheder i eller i tilknytning til den almene undervisning. Kortlægningsarbejdet har til formål at skabe et kvalificeret grundlag for at beslutte, hvilke eksisterende indsatser målrettet elever med sprogforståelsesvanskeligheder, der evt. skal arbejdes videre med som led i BUVM's udviklings- og investeringsprogram. Kortlægningen har til formål at danne baggrund for og give gode forudsætninger for en succesfuld pilottest, afprøvning og udbredelse af en eller flere udvalgte indsatser.

  I kortlægningsarbejdet inkluderes alle indsatser målrettet elever med sprogforståelsesvanskeligheder. Det gælder generelle indsatser i almenundervisningen, fokuserede indsatser for udvalgte elever og særlige indsatser tilpasset elevers individuelle behov. Målgruppen for indsatserne afgrænses til elever i 0.-2. klasse med identificerede sprogforståelsesvanskeligheder.

  Resultaterne af forskningskortlægningen, spørgeskemaanalysen samt casestudierne formidles i en rapport, der munder ud i en eventuel anbefaling af en eller flere lovende indsatser, der vurderes at kunne gå fra screenings- til pilotfasen i BUVM's udviklings- og investeringsprogram.

  Resultater og erfaringer fra projektet formidles gennem en række aktiviteter i foråret 2022.

 • Metode

  Forskningskortlægning i form af et systematisk overblik over effektundersøgelser, der indbefatter indsatser målrettet elever med sprogforståelsesvanskeligheder.

  Kvalitativ kortlægning af praksis omkring indsatser målrettet elever med sprogforståelsesvanskeligheder i form af spørgeskemaanalyse og casestudier.

 • Projektrapporter med læseguide

  Projektet formidles i fire rapporter. En hovedrapport, der sammenfatter resultaterne af det samlede kortlægningsarbejde, og tre delrapporter, der giver en detaljeret beskrivelse af projektets delundersøgelser.

  I hovedrapporten Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder sammenfatter vi resultaterne af det samlede kortlægningsarbejde. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil have et indblik i vores samlede fund, og hvis du ønsker at dykke nærmere ned i motiveringen af vores anbefalinger. Vi indleder rapporten med et resumé af de anbefalinger, vi har formuleret til Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af vores fund. Anbefalingerne handler om, hvordan skoler med fordel kan arbejde med at støtte elever med sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen. Derefter beskriver vi baggrunden for projektet, herunder formål, målgruppe og metode, hvorefter vi laver en grundig beskrivelse af vores anbefalinger inddelt i fire temaer. 

  I delrapport 1, Forskningskortlægning af indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder, præsenterer vi resultaterne af en systematisk kortlægning af undervisningsindsatser, der har til formål at styrke sprogfærdigheder blandt elever med sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen. Du skal derfor læse denne rapport, hvis du vil have indgående viden om det evidensgrundlag, vores anbefalinger bygger på, eller ønsker at få en introduktion til de udvalgte studier. En systematisk litteratursøgning og efterfølgende screening af artikler resulterede i 48 relevante studier med sprogforståelsesindsatser til elever med sprogforståelsesvanskeligheder.

  I delrapport 2, Praksiskortlægningens spørgeskemaundersøgelse, præsenterer vi udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, der bygger på besvarelser fra 14 udvalgte skoler. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil vide, hvordan vi har udvalgt skoler til kortlægningen, og hvis du gerne vil orientere dig i, hvilke spørgsmål vi har stillet skolerne om deres overordnede organisering af indsatser for målgruppen, og hvad de har svaret. Det primære formål med undersøgelsen har været at finde frem til caseskoler med velorganiserede og fagligt solide indsatser for målgruppen. Et sekundært formål har været at rapportere udvalgte resultater fra den samlede spørgeskemaundersøgelse, da man her kan få sammenlignelig viden om praksis på tværs af de deltagende skoler.

  I delrapport 3, Praksiskortlægningens interviewundersøgelse, præsenterer vi resultaterne fra fokusgruppeinterviews med fem caseskoler. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil have detaljeret viden om caseskolernes arbejde med elever med sprogforståelsesvanskeligheder, herunder hvilken type indsatser de iværksætter, og hvilke fremmende faktorer samt udfordringer skolerne italesætter i deres arbejde med målgruppen. I rapporten tematiserer vi, 1) hvordan elever med sprogforståelsesvanskeligheder identificeres i et samarbejde mellem de fagprofessionelle, 2) hvordan undervisningen tilrettelægges for denne elevgruppe, 3) hvordan skolens organisering kan understøtte indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder, og 4) hvilket fagligt indhold der er i fokus i indsatserne.

 • Webdok med samtaleværktøj

  Webdokken Sprogforståelse tilbyder skolens pædagogiske ledelse og fagprofessionelle et værktøj til drøftelse, kortlægning og reorganisering af indsatser for elever, der kæmper med deres sprogforståelse i indskolingen.

 • Anden formidling af projektet

  Vang Christensen, R. & Veber Nielsen A.-M. (2022). Et godt sprogmiljø er basis for målrettet undervisning til elever med sprogforståelsesvanskeligheder. EMU, Børne- og undervisningsministeriet.

  Omtale af projektet på EMU Danmarks Læringsportal: Vanskeligheder med sprogforståelse er et potentielt underprioriteret problem for elevers deltagelsesmuligheder

 • Projektdeltagere

  Nationalt Videncenter for Læsning

  Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

 • Projektkonsulenter
  Lene Storgaard Brok
  Videncenterleder, NVL
  lsb@kp.dk
  4189 8155

  Projektleder

  Anne-Mette Veber Nielsen
  Specialkonsulent, NVL
  amvn@kp.dk
  4189 7443

  Projektkoordinator

  Rikke Vang Christensen
  Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
  rikkec@hum.ku.dk
  35 32 83 10

  Primært ansvar for forskningskortlægningen

  Dorthe Klint Petersen
  Selvstændig konsulent
  dortheklintpetersen@gmail.com
  2588 4538

  Primært ansvar for forskningskortlægningen

  Minna Nørgaard Bruun
  Adjunkt, Københavns Professionshøjskole
  minb@kp.dk
  41897440

  Primært ansvar for praksiskortlægningen

  Ditte Grandjean
  Selvstændig konsulent
  digr@kp.dk

  Primært ansvar for praksiskortlægningen

  Mads Poulsen
  Lektor, Center for Læseforskning, KU
  m.poulsen@hum.ku.dk
  35 32 91 31

  Primært ansvar for forskningskortlægningen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder