Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Læseindsatser i små grupper

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har iværksat et nyt udviklings- og investeringsprogram på folkeskoleområdet. Formålet er at udvikle, afprøve og udbrede nye løsninger, der bidrager til, at folkeskolen i højere grad kan rumme elever med særlige behov. Programmet skal bidrage til realiseringen af folkeskolereformens mål om at reducere betydningen af social baggrund og til at reducere gruppen af elever, der ikke opnår tilstrækkelige læse- og regnefærdigheder. I regi af programmet er det besluttet at afsætte midler til et initiativ om ”Læseindsatser i små grupper”. Initiativet skal gennemføres som et forskningsprojekt af Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med Center for Læseforskning ved Københavns Universitet.

Projektet består af to kortlægninger. Dels en forskningskortlægning i form af et systematisk overblik over effektundersøgelser, der indbefatter indsatser organiseret i små grupper målrettet elever med læsevanskeligheder. Dels en praksiskortlægning i form af en spørgeskemaundersøgelse ved 20 skoler, der har til formål at afdække, hvilke indsatser skolerne iværksætter for de elever på mellemtrinnet, der vurderes at have læsevanskeligheder. På baggrund af spørgeskemaanalysen udvælges op til fem skoler til nærmere casestudier.

 • Om projektet

  Læsefærdigheder har betydning for børn og unges muligheder for at klare sig godt i forhold til uddannelse, arbejdsmarked og i andre sociale sammenhænge. Derfor er det problematisk, at mange elever i folkeskolen i dag ikke opnår tilstrækkelige læsefærdigheder. PISA 2018 viser, at 15,9 procent af danske 15-årige elever er svage læsere, mens den nationale ordblindetest viser, at 7 procent af eleverne i folkeskolens 3.-10. klasse er ordblinde, mens 3 procent af eleverne har afkodningsvanskeligheder i en mildere grad end ordblindhed.

  Der findes en række konkrete indsatstyper, som viser gode effekter på udvikling af læsefærdigheder hos elever både med og uden læsevanskeligheder. Bl.a. viser forskning, at læseindsatser organiseret i små grupper kan være effektive. Det antages, at mange danske skoler og kommuner allerede arbejder med læseindsatser i små grupper, men der mangler viden om, hvor udbredte disse indsatser er, og i hvilken grad de baserer sig på forskningsbaseret viden.

  Kortlægningsarbejdet har til formål at skabe et kvalificeret grundlag for at beslutte, hvilke eksisterende læseindsatser organiseret som undervisning i små grupper, der evt. skal arbejdes videre med som led i BUVM's udviklings- og investeringsprogram. Kortlægningen har til formål at danne baggrund for og give gode forudsætninger for en succesfuld pilottest, afprøvning og udbredelse af en eller flere udvalgte indsatser.

  I kortlægningsarbejdet inkluderes alle indsatser organiseret i små grupper uagtet typen af læsevanskeligheder, de retter sig imod. Herunder ordblindhed, mangelfulde afkodningsfærdigheder og sprogforståelsesvanskeligheder. Målgruppen for indsatserne afgrænses til elever på 4., 5. og 6. klassetrin for at afdække, hvilke konkrete indsatser kommuner og skoler iværksætter for at opnå et læseløft på mellemtrinnet.

  Resultaterne af forskningskortlægningen, spørgeskemaanalysen samt casestudierne formidles i en rapport, der munder ud i en eventuel anbefaling af en eller flere lovende indsatser, der vurderes at kunne gå fra screenings- til pilotfasen i BUVM's udviklings- og investeringsprogram.

  Resultater og erfaringer fra projektet formidles gennem en række aktiviteter i foråret 2022.

 • Metode

  Forskningskortlægning i form af et systematisk overblik over effektundersøgelser, der indbefatter indsatser organiseret i små grupper målrettet elever med læsevanskeligheder.

  Kvalitativ kortlægning af praksis omkring indsatser organiseret i små grupper for elever med læsevanskeligheder i form af spørgeskemaanalyse og casestudier.

 • Projektrapporter med læseguide

  Projektet formidles i fire rapporter. En hovedrapport, der sammenfatter resultaterne af det samlede kortlægningsarbejde, og tre delrapporter, der giver en detaljeret beskrivelse af projektets delundersøgelser.

  I hovedrapporten Læseindsatser i små grupper sammenfatter vi resultaterne af det samlede kortlægningsarbejde. Vi indleder rapporten med et resumé af de anbefalinger, vi har formuleret til Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af vores fund. Anbefalingerne handler om, hvordan skoler med fordel kan arbejde med at støtte elever med læsevanskeligheder på mellemtrinnet. Derefter beskriver vi baggrunden for projektet, herunder formål, målgrupper og metode, hvorefter vi laver en grundig beskrivelse af vores anbefalinger inddelt i to temaer. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil have et indblik i vores samlede fund, og hvis du ønsker at dykke nærmere ned i motiveringen af vores anbefalinger.

  I delrapport 1, Kortlægning af indsatser organiseret i små grupper for elever med læsevanskeligheder i 3.-6. klasse. Systematisk overblik over eksisterende effektundersøgelser, præsenterer vi resultaterne af en systematisk kortlægning af elevers udbytte af undervisning i læsning i små grupper på skolens mellemtrin. Du skal derfor læse denne rapport, hvis du vil have indgående viden om det evidensgrundlag, vores anbefalinger bygger på. Kortlægningen bygger primært på 34 tidligere kortlægninger af høj kvalitet, især meta-analyser af effektundersøgelser, dvs. sammenfatninger med gennemsnitsberegninger af virkningen af særlige undervisningsindsatser.

  I delrapport 2, Praksiskortlægningens spørgeskemaundersøgelse, præsenterer vi udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, der bygger på besvarelser fra 15 udvalgte skoler. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil vide, hvordan vi har udvalgt skoler til kortlægningen, og hvis du gerne vil orientere dig i, hvilke spørgsmål vi har stillet skolerne om deres overordnede organisering af indsatser for målgrupperne, og hvad de har svaret. Det primære formål med undersøgelsen har været at finde frem til caseskoler med velorganiserede og fagligt solide indsatser for målgrupperne. Et sekundært formål har været at rapportere udvalgte resultater fra den samlede spørgeskemaundersøgelse, da man her kan få sammenlignelig viden om praksis på tværs af de deltagende skoler.

  I delrapport 3, Praksiskortlægningens interviewundersøgelse, præsenterer vi resultaterne fra fokusgruppeinterviews med fire caseskoler. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil have detaljeret viden om caseskolernes arbejde med elever med forskellige typer læsevanskeligheder, herunder hvilke former for indsatser de iværksætter, og hvilke fremmende faktorer samt udfordringer skolerne italesætter i deres arbejde med målgrupperne. I rapporten tematiserer vi 1) skolernes overordnede organisering af indsatser i små grupper for elever med læsevanskeligheder på mellemtrinnet, herunder skolernes forvaltning af ressourcer og tværfagligt samarbejde, 2) grundlæggende principper, som skolerne lægger vægt på i deres tilrettelæggelse af indsatser, og 3) skolernes italesættelse af den kulturelle forankrings betydning på både ledelsesniveau, medarbejderniveau og elevniveau.

 • Webdok med samtaleværktøj

  Webdokken Sprogforståelse tilbyder skolens pædagogiske ledelse og fagprofessionelle et værktøj til drøftelse, kortlægning og reorganisering af indsatser for elever, der kæmper med deres sprogforståelse i indskolingen.

 • Anden formidling af projektet

  Veber Nielsen, A.-M. og Berg Gøttsche, N. (2022). Målrettede indsatser for elever med omfattende læsevanskeligheder. EMU, Børne- og undervisningsministeriet.

  Omtale af projektet på EMU Danmarks Læringsportal: Vanskeligheder med sprogforståelse er et potentielt underprioriteret problem for elevers deltagelsesmuligheder

 • Projektdeltagere

  Nationalt Videncenter for Læsning

  Center for Læseforskning, Københavns Universitet

 • Projektkonsulenter
  Lene Storgaard Brok
  Centerleder, NVL
  lsb@kp.dk
  4189 8155

  Projektleder

  Anne-Mette Veber Nielsen
  Specialkonsulent, NVL
  amvn@kp.dk
  4189 7443

  Projektkoordinator 

  Carsten Elbro
  Professor, Center for Læseforskning, KU
  ce@hum.ku.dk
  35 32 86 56

  Primært ansvar for forskningskortlægningen

  Mads Poulsen
  Lektor, Center for Læseforskning, KU
  m.poulsen@hum.ku.dk
  35 32 91 31

  Primært ansvar for forskningskortlægningen

  Hanne Trebbien Daugaard
  Selvstændig konsulent
  htd@hannetrebbien.dk
  28 94 19 49

  Primært ansvar for forskningskortlægningen

  Nina Berg Gøttsche
  Lektor, VIA UC
  nbg@via.dk
  23445354

  Primært ansvar for praksiskortlægningen

  Vibeke Sønderberg Asmussen
  Adjunkt, Københavns Professionshøjskole
  visa@kp.dk
  41897125

  Primært ansvar for praksiskortlægningen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læseindsatser i små grupper