Hent de enkelte artikler

Artikel

Læse- og skriveteknologi – status og perspektiver

Af Erik Arendal

I denne artikel giver jeg en status for den læse- og skriveteknologiske udvikling lige fra de første programmer til computeren til de nyeste teknologiske gadgets. Jeg afslutter med at diskutere de pædagogiske og didaktiske udfordringer, der opstår, når læse- og skriveteknologiske værktøjer udfordrer – eller supplerer – det, som mange vil opfatte som traditionel læsning og skrivning.

Artikel

Bæredygtige teknologiske løsninger

Af Martin Hauerberg Olsen

Denne artikel kommenterer nogle udviklingstendenser og diskussioner, som er opstået, i takt med at navnlig det læsefaglige område er blevet ramt af hjælpemiddelteknologiens sprudlende tidevandsbølge af nye muligheder. Videre problematiserer artiklen læse- og samfundsdebattens tilbagevendende bud på ændring af begrebet læsevanskeligheder – en tendens, der blandt andet har lagt sig direkte i kølvandet på den teknologiske bølge.

Artikel

Læse- og skrivestøtte med it – en fælles sag og et fælles ansvar

Af Kirsten Bladt

De mange erfaringer fra Skanderborg Kommune viser, at it-støttet undervisning er en stor, mangfoldig og kompleks opgave, som eleverne ikke kan klare alene. Artiklen er en opsummering af vore mange erfaringer med it-støttet undervisning til elever i store læse- og skrivevanskeligheder.

Artikel

IT-mappen og inklusion som hverdagspraksis på begyndertrinnet

Af Karin Tweddell Levinsen

De første skoleår er særlig sårbare for læse/skrivesvage og ordblinde børn, fordi de kan nå at opsamle mange nederlag, der kan præge deres læring og selvtillid fremover. I denne artikel fortæller jeg om erfaringerne fra et omfattende forsknings- og udviklingsprojekt kaldet Projekt IT-Mappen i Rødovre.

Artikel

Læsedidaktik med IT

Af Karin Halvorsen

I artiklen gives der bud på, hvordan målrettet brug af digitale værktøjer sammen med den gode læseundervisning kan højne både det fagfaglige og det læsefaglige udbytte og samtidig støtte overgangen fra hverdagssprog til fagsprog. Og de forskellige bud eksemplificeres med uddrag fra konkrete undervisningsforløb.

Artikel

Hvor meget hjælper it-hjælpemidler?

Af Holger Juul

Alle er enige om de store muligheder i it-hjælpemidler til læsning og skrivning – og mange ordblinde oplever selv, at de bliver hjulpet. Men indtil videre er dokumentationen for reelle effekter ganske sparsom.

Artikel

Lyt, læs og lær – læseteknologi i skolen

Af Bent Saabye Jensen og Stine Fuglsang Engmose

I udviklingsprojektet ”lyt, læs og lær” udvikles, iagttages, analyseres og beskrives læseteknologiens didaktiske muligheder og begrænsninger på skolens tre trin, indskolingsafdelingen, mellemtrinet og udskolingsafdelingen

Artikel

Mobilteknologi som strategi til at støtte skriftsprogsfærdigheder

Af E.A. Draffan

I de seneste år har vi set stigende brug af smartphones og tablets ikke kun til kommunikation, men også til at læse, tage notater, holde styr på tiden, finde vej og mange andre nyttige strategier. I nogle tilfælde har elever og studerende valgt disse strategier for at overvinde problemer i forbindelse med specifikke indlæringsvanskeligheder og dysleksi, herunder dårlige skriftsprogsfærdigheder, orientering og tidshåndtering. Denne artikel søger at give et overblik over de muligheder, der findes, og de barrierer, der kan forekomme, når man vil bruge mobilteknologi som en strategi til at støtte skriftsprogsfærdigheder.

Artikel

RIOO – et Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer

Af Minna Bruun

I maj 2010 begyndte vi, på LæseTek, i samarbejde med landets Ordblindeefterskoler at udvikle en staveprøve, der havde til hensigt at undersøge ordblinde elevers stavning udelukkende med henblik på at opsætte ordforslagsprogrammers korrektur eller alternative forslag individuelt. Udviklingsprojektet udsprang af, at vi manglede dette redskab i det praktiske arbejde med undervisning af ordblinde børn, unge og voksne.

Artikel

Anmeldelse af ClaroRead

Af Marie W. Bertelsen

Gennem de sidste ca. 10 år er der blevet udviklet stadigt bedre og mere fleksible kompenserende programmer til læse-stavesvage. Typisk består programmerne af en oplæsningsmulighed med syntetisk tale og med stavehjælp i form af en stavekontrol eller et ordforslagsprogram. Siden programmet Yak Yak har der stort set kun været udviklet programmer af denne type til Windowsbaserede pc’er, men efterspørgslen efter programmer til Mac-computere er nu stigende. ClaroRead er et bud på et sådant program.

Artikel

Anmeldelse af CD-ORD (version 8.1)

Af Lenni Gottlieb

CD-ORD er et it-værktøj, der kan give alle støtte til læsning og skrivning i skolen, under uddannelse, på jobbet og privat. Det kan anvendes både som et kompenserende/ kvalificerende værktøj og som et pædagogisk redskab i undervisningen i dansk, engelsk, tysk og andre sprog.

Artikel

Anmeldelse af: Fokus på lese- og skrivevansker

Af Kirsten Friis

Igennem en række artikler giver Nordens Välfärdscenter anbefalinger og eksempler til, hvordan alle personer trods eventuelle læse-skrivevanskeligheder kan sikres lige deltagelse i skole, uddannelse og samfund. Det sker med reference til FN’s internationale handicapkonvention, 2006. Det er lettilgængelige, korte artikler med fin faglig vinkling, men et mere sammenhængende og skarpt fokus på dette væsentlige tema savnes.