Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt projekt om undervisning i ordkendskab og læseforståelse på tværs af fag

På tværs af skolens fag skal elever på mellemtrinnet og i udskolingen kunne tilegne sig viden gennem læsning af fagtekster. Og uanset hvilken type fagtekst der er tale om, kræver det, at eleven forholder sig aktivt til sin læsning. Det betyder blandt andet, at eleven skal være bevidst om formålet med at læse teksten, at eleven løbende forholder sig til sin forståelse og ikke mindst, at eleven har strategier til at reparere forståelsen, når den halter.

En sådan aktiv og bevidst læsning karakteriserer elever, der har en god læseforståelse. Og det er en adfærd, lærere bør samarbejde om at fremme hos elever, der har vanskeligt ved at forstå de fagtekster, de møder i skolen. Hvordan man som skole kan understøtte et sådant samarbejde i praksis, skal et nyt projekt, Få forståelsen med, som Nationalt Videncenter for Læsning er del af, komme med et bud på.

Projekt Få forståelsen med

Projektet Få forståelsen med tager afsæt i en række positive resultater og erfaringer fra forskningsprojektet Tag ordet med dig, der blev gennemført i 2016-2018.

Her samarbejdede forskere fra Københavns Universitet og lærere fra Høje-Taastrup Kommune om at udvikle og afprøve et undervisningsforløb, der skulle lære elever på mellemtrinnet at bruge hjælp i morfemer og hjælp i teksten omkring et ord til at forstå nye ords betydning. Målet var, at eleverne fik redskaber til at komme med et godt, velbegrundet gæt, når de stødte på ukendte ord i tekster, de læste på egen hånd.

Det nye projekt arbejder videre med ordtilegnelsesstrategierne, men sætter også fokus på elevernes forståelsesmonitorering og på deres evne til at danne inferenser, mens de læser. I projektet samarbejder forskere fra Københavns Universitet, lærere fra Høje-Taastrup Kommune samt specialkonsulent og ph.d. Anne-Mette Veber Nielsen fra Nationalt Videncenter for Læsning.

Målet er, at eleverne forholder sig aktivt til deres forståelse af de tekster, de læser i undervisningen, ved løbende at overvåge deres forståelse på ord-, sætnings-, og tekstniveau. Og at eleverne anvender konkrete strategier, når deres forståelse halter.

Mens Tag ordet med dig udelukkende fokuserede på danskfaget, er ambitionen i det nye projekt, at strategier til at fremme elevers ordtilegnelse og læseforståelse bliver et fælles fokus for det samlede lærerteam på mellemtrinnet og tænkes aktivt ind i undervisningen på tværs af fag. Derfor skal udviklingen af de faglige forløb gå hånd i hånd med udviklingen af en organisatorisk model - en såkaldt HTK-model, opkaldt efter den deltagende kommune.  

HTK-modellen

Med HTK-modellen er sigtet at skabe de nødvendige organisatoriske rammer for en fælles faglig opkvalificering af lærere og vejledere på mellemtrinnet og et styrket teamsamarbejde om integrering af ordtilegnelses- og læseforståelsesstrategier på tværs af fag. Derfor omfatter modellen et kompetenceudviklingsforløb for lærere og vejledere tilknyttet mellemtrinnet.

Forløbet er bygget op om fire indsatser, der veksler mellem faglig opkvalificering, afprøvning af særligt tilrettelagte undervisningsforløb og løbende sparring og erfaringsudveksling lærere og vejledere imellem som led i fælles faglig forberedelse.

Modellen inkluderer ligeledes et workshopforløb for skolernes mellemtrinsledere, hvor faglig ledelse bliver knyttet direkte an til de fire indsatser. I skoleåret 2020/2021 afprøves og evalueres HTK-modellen i mindre skala i samarbejde med Mølleholmskolen, mens den tilpassede model implementeres på alle skoler i kommunen i skoleåret 2021/2022.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt projekt om undervisning i ordkendskab og læseforståelse på tværs af fag