Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Få forståelsen med

Projektet Få forståelsen med tager afsæt i en række positive resultater og erfaringer fra forskningsprojektet Tag ordet med dig, der blev gennemført i 2016-2018. Her samarbejdede forskere fra Københavns Universitet og lærere fra Høje-Taastrup Kommune om at udvikle og afprøve et undervisningsforløb, der skulle lære elever på mellemtrinnet at bruge hjælp i morfemer og hjælp i teksten omkring et ord til at forstå nye ords betydning. Målet var, at eleverne fik redskaber til at komme med et godt, velbegrundet gæt, når de stødte på ukendte ord i tekster, de læste på egen hånd.

Det nye projekt arbejder videre med ordtilegnelsesstrategierne, men sætter også fokus på elevernes forståelsesmonitorering og på deres evne til at danne inferenser, mens de læser. Målet er, at eleverne forholder sig aktivt til deres forståelse af de tekster, de læser i undervisningen ved løbende at overvåge deres forståelse på ord-, sætnings-, og tekstniveau. Og at eleverne anvender konkrete strategier, når deres forståelse halter.

 • Om projektet

  Ambitionen i projekt Få forståelsen med er, at strategier til at fremme elevers ordtilegnelse og læseforståelse bliver et fælles fokus for det samlede lærerteam på mellemtrinnet og tænkes aktivt ind i undervisningen på tværs af fag. Derfor skal udviklingen af de faglige forløb gå hånd i hånd med udviklingen af en organisatorisk model - en såkaldt HTK-model, opkaldt efter den deltagende kommune. Modellen udvikles og afprøves i et tæt samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommunes Institutions- og Skolecenter, lærere fra Høje-Taastrup Kommune, forskere fra Københavns Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning samt konsulent Malene Ringvad. 

  Med HTK-modellen er sigtet at skabe de nødvendige organisatoriske rammer for en fælles faglig opkvalificering af lærere og vejledere på mellemtrinnet og et styrket teamsamarbejde om integrering af ordtilegnelses- og læseforståelsesstrategier på tværs af fag. Derfor omfatter modellen et kompetenceudviklingsforløb for lærere og vejledere tilknyttet mellemtrinnet.

  Forløbet er bygget op om fire indsatser, der veksler mellem faglig opkvalificering, afprøvning af særligt tilrettelagte undervisningsforløb og løbende sparring og erfaringsudveksling lærere og vejledere imellem som led i fælles faglig forberedelse.

  Modellen inkluderer ligeledes et workshopforløb for skolernes mellemtrinsledere, hvor faglig ledelse bliver knyttet direkte an til de fire indsatser. I skoleåret 2022/2023 afprøves og evalueres HTK-modellen i mindre skala i samarbejde med Mølleholmskolen, mens den tilpassede model implementeres på alle skoler i kommunen i skoleåret 2023/2024.

 • Baggrundsartikler om ordkendskabsundervisning og forståelsesmonitorering:

  Lubliner, S., & Smetana, L. (2005). The Effects of Comprehensive Vocabulary Instruction on Title I Students’ Metacognitive Word-Learning Skills and Reading Comprehension. Journal of Literacy Research, 37(2), 163–200.

  Wright, T. S., & Cervetti, G. N. (2017). A Systematic Review of the Research on Vocabulary Instruction That Impacts Text Comprehension. Reading Research Quarterly, 52(2), 203–226.

 • Baggrundsartikler om inferensundervisning:

  Daugaard, H.T. (2015). Hvordan hænger det sammen? Om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

  Elbro, C. & Buch-Iversen, I. (2013). Activation of Background Knowledge for Inference Making: Effects on Reading Comprehension. Scientific Studies of Reading, 17(6), 435-452.

  Oakhill, J. V., & Cain, K. E. (2012). The precursors of reading ability in young readers: Evidence from a four year longitudinal study. Scientific Studies of Reading, 16(2), 91-121.

 • Artikel om projekt Tag ordet med dig

  Artikel om projekt Tag ordet med dig, udgivet i A.P. Møller Fondens nyhedsbrev maj 2019

  https://www.apmollerfonde.dk/projekter/tag-ordet-med-dig/

 • Artikel og film om krævende ordforråd i fagtekster

  Artikel (inkl. film) om krævende ordforråd i fagtekster udgivet af EMU på baggrund af projektet Få forståelsen med:

  https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/ordblindhed/fagtekster-sender-elevers-sprogforstaaelse-paa-arbejde?b= 

 • Projektkonsulenter
  Anne-Mette Veber Nielsen
  Specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  amvn@kp.dk
  4189 7443

  Daglig projektstyring og del af projektets forskergruppe, der skal udvikle, afprøve og evaluere indsatserne i HTK-modellen

  Tina Rønberg Nielsen
  Pædagogisk konsulent for sprog og læsning, Institutions- og Skolecenter Høje-Taastrup Kommune
  TinaNie@htk.dk
  4359 1931

  Projektleder

Del siden på email

Du deler et link til siden: Få forståelsen med