Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny podcast: Med ordblinde elever i klassen

Har du en eller flere ordblinde elever i din klasse, eller interesserer du dig for, hvordan man tilrettelægger ordblindevenlig undervisning, som gavner hele klassen? Så lyt med, når Nationalt Videncenter for Læsning taler med eksperter i læse- og skriveteknologi samt to udskolingselever om, hvordan undervisningsdifferentiering med læse- og skriveteknologier kan indarbejdes i elevernes hverdag.

Mangel på læse- og skriveteknologi i undervisningen

Der findes en stor mængde viden om ordblindevenlig undervisning, og om hvordan læse- og skriveteknologier kan kompensere for nogle af de udfordringer, ordblinde elever støder på i deres skoledag. Men alt for få elever anvender teknologierne, og selvom mange skoler tilbyder lærere kurser i programmerne, handler de ofte udelukkende om tekniske instruktioner i værktøjerne. Lærere mangler derfor viden om, hvordan de teknologier og strategier, som eleverne lærer at bruge, kan indtænkes og anvendes didaktisk i undervisningen. Som følge af dette får eleverne ikke den differentierede støtte, der kunne hjælpe dem i en krævende skolehverdag.

Julie Fredsø-Hauer fra LæseTek (CSU Holbæk) fortæller i podcasten om, hvordan man i skolen kan integrere brugen af læse- og skriveteknologi i stave- og skriveundervisningen. Hun peger på, at de tekniske færdigheder i at bruge funktioner som fx oplæsning af en tekst og hjælp til ordforslag skal gå hånd i hånd med viden om, hvilke stave- og skrivestrategier eleverne kan trække på. Hun understreger, hvor vigtigt det er, at ressourcecenteret og den ordblinde elevs lærer har overleveringsmøder, hvor læreren får kendskab til de strategier, eleven har lært at arbejde med. På den måde kan læreren være en individuel støtte for eleven i skolen og indtænke netop disse strategier i hele klassens undervisning.

Elevernes perspektiv er vigtigt

I podcasten giver de to udskolingselever, Filip og Sara, udtryk for, at jo mere de anvender læse- og skriveteknologi, desto nemmere bliver det. Redskaberne bliver automatiserede og integreres i deres skolearbejde. Og den bedste hjælp, deres lærere kan give dem, er at vise interesse for at støtte dem i netop det, de har svært ved i opgaverne – ikke bare i dansk, men også i fag som matematik. Her kan opgaverne fx blive lagt ud i digitale versioner, som kan læses højt ved hjælp af teknologierne. På den måde er de lettere at forstå og arbejde med i undervisningen. Hvis eleverne får den støtte, kan de arbejde mere selvstændigt og i højere grad føle sig på lige fod med de andre elever. Det, Filip og Sara italesætter, er det elevperspektiv, som lektor Helle Bundgaard Svendsen fra sin forskning ved er helt essentielt: Det handler om at sætte eleven i centrum og have fokus på deres individuelle behov for at løse en konkret opgave. Derfor skal opgaven og den måde, den skal løses på, være styrende for den læse- og skriveteknologi, elever og lærere undervises i.

Fokus på stave- og skrivestrategier er ikke kun vigtigt for ordblinde elever

Julie Fredsø-Hauer fortæller også, hvordan fokus på strategier ift. stavning og skrivning ikke kun er til gavn for ordblinde elever. Alle eleverne skal til eksamen i retskrivning, og undervisning i forløb om fx forstavelser, afledninger og endelser er en gevinst for hele klassen. Alle elever har desuden brug for viden om og struktur i skriveprocesser. Eksplicit undervisning i forforståelse, udvælgelse af fokus, formulering af sætninger, tekstopbygning, modtager-afsender-forhold, genrekrav osv. vil således være relevante elementer at inddrage i den almene undervisning.

Et væsentligt redskab i ordblinde elevers værktøjskasse er skrivestrategier, fx brugen af mind maps og skriveskabeloner. Disse hjælper ordblinde elever med at frigøre mentalt overskud til stavning, stilladsere deres skriveproces og skabe struktur i teksten, og de er også oplagte at anvende i den almene undervisning, da rigtig mange elever vil have gavn af støtte til at opbygge og holde styr på teksten. Ordblinde elever vil måske have brug for skabelonerne i længere tid, men alle elever i klassen kan bruge dem i processen.

Gratis plakater

I podcasten nævnes fire plakater fra CFU, som kan støtte elevernes skrivning i klassen. Du kan frit downloade plakaterne her:

Podcasten er tilrettelagt af Minna Nørgaard Bruun fra Københavns Professionshøjskole og Helle Bundgaard Svendsen fra VIA University College. 

Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret - ud i skolen".

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny podcast: Med ordblinde elever i klassen