Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprog og læselyst hos små børn

Der er stor forskel på, hvor gode sproglige kompetencer børn udvikler tidligt i livet, og forskning viser tydelige sammenhænge mellem denne forskel og ulighed langt ind i voksenlivet. Det gælder både uddannelse, job og almen trivsel og selvforståelse. På trods af bevågenhed og indsatser omkring små børns udvikling af ordforråd, mødet med god børnelitteratur og sprogligt samspil med andre er der stadig store udfordringer og en række uudnyttede potentialer for pædagoger og andre omkring børns tidlige sproglige udvikling.

Kortlægning af indsatser

Socialt Udviklingscenter har kortlagt danske initiativer med fokus på små børns sprog og læselyst for at skabe dialog og udforskning af, hvad der skal til for at skabe positive forandringer for den gruppe af børn, der er i sproglige vanskeligheder tidligt i deres liv. Læs hele rapporten Sprog og læselyst hos små børn - kortlægning af danske initiativer, udfordringer og uudnyttede potentialer her.

Kortlægningen viser blandt andet, at indsatser ofte er lokale og søsat som projekter, der har en vis varighed. Derfor spredes viden i nogen grad tilfældigt, og heller ikke pædagoguddannelsen styrker systematisk fokus på tidlig sproglig udvikling, læsning og anvendelse af børnelitteratur. Der er i øvrigt en tendens til, at initiativerne har fokus på sprog som en teknisk færdighed med træning af fokusord og voksenstyrede aktiviteter, mens der er mindre fokus på sprog og bøger som litterær oplevelse, ligesom der mangler adgang til et bredt udvalg af børnebøger i mange dagtilbud. I øvrigt er det sparsomt med indsatser før børnenes start i dagtilbud.

Uudnyttede potentialer

På baggrund af kortlægningen peger rapporten på 11 mulige tiltag som svar på udfordringerne. Der er mange velunderbyggede tiltag inden for rækkevidde og helt konkret inspiration at hente i en lang række gennemførte initiativer rundt om i landet. Det første mulige tiltag lyder ”Udnyt dagtilbuds unikke rolle bedre.” Næsten alle børn indskrives i dagtilbud i Danmark, og undersøgelser viser, at tiltag i institutionerne rykker for alle børn. Derfor er det oplagt at sætte ind i dagtilbuddet med efteruddannelse af personale og initiativer. Et helt konkret og lavpraktisk bud på et tiltag er Holstebro Kommunes læsevenner, hvor elever på mellemtrinnet læser for børnehavebørn. I rapporten følger herefter yderligere ti idéer til at udnytte potentialer på området:

• Sørg for børnelitteratur af høj kvalitet i alle daginstitutioner
• Understøt en bredere tilgang til tidlig literacy, særligt på pædagoguddannelserne
• Etabler samarbejde med sundhedsaktører om tidlig opsporing og forældreinddragelse
• Styrk bøgernes og højtlæsningens rolle på socialområdet
• Styrk frivillighed og civilsamfund
• Hold fokus på forankring og bæredygtighed
• Stil bøger på flere sprog og med forskellig repræsentation til rådighed
• Få mere ny børnelitteratur ud at leve
• Uddan æstetiske vejledere i daginstitutionerne
• Skab en stærkt national læseforening.

Læs mere om kortlægningen, og hvor der med fordel kan sættes ind for at udligne den sociale og læringsmæssige ulighed knyttet til tidlige sproglige vanskeligheder i rapporten Sprog og læselyst hos små børn - kortlægning af danske initiativer, udfordringer og uudnyttede potentialer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprog og læselyst hos små børn