Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Skriv i naturfag

Projektets sigte er at udnytte det store læringspotentiale, der ligger i at arbejde med elevers faglige skrivning i natur/teknologi allerede i indskolingen. Med afsæt i en tilpasset skrivedidaktik udvikles en række forløb med fokus på, at eleverne skal skrive sig til læring og tilegne sig fagets begreber gennem produktion og udgivelse af små fagbøger.

Med fokus på eleven og med afsæt i metoderne opdagende skrivning og børneskrivning udvikles læringsforløb til natur/teknologi i indskolingen. Forløbene udgives på online platforme.

 • Om projektet

  Projektets formål er at udvikle og fremme en didaktik, som motiverer og styrker elevernes naturfaglige og teknologiske kompetencer gennem fremstilling af små digitale fagbøger. Med afsæt i metoderne opdagende skrivning og børneskrivning skabes en kreativ ramme for tidlig anvendelse og tilegnelse af fagsprog gennem egen produktion af multimodale tekster og bøger. Eleverne udgiver og deler deres fagbøger, så andre elever kan læse dem og lære af dem.

  Læringsforløbene udvikles og afprøves af et team bestående af to lærere, en naturfagskonsulent, to læremiddelforfattere og en læremiddelredaktør. En medarbejder og forsker fra Nationalt Videncenter for Læsning (NVL) med ekspertise i fagspecifik sprogudvikling følger læringsforløbene og kvalitetssikrer projektet. Forskningsmedarbejderen fra NVL foretager også en undersøgelse af de deltagende elevers udvikling af naturfaglige begreber og fagsprog.

  Produkt- og formidlingsaspektet prioriteres højt og bidrager til at gøre forløbene innovative, meningsfulde og motiverende. Elevernes digitale og analoge fagbøger styrker desuden fagets synlighed.

 • Metode

  Projektet bygger på metoderne at skrive sig til læsning (Hagtvet, 1992, 1997) og opdagende skrivning (Hannibal, Korsgaard, & Vitger, 2019). Kort fortalt bygger metoderne på en helhedsorienteret tilgang til skriftsprogstilegnelsen, hvor eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle niveau eksperimenterer og skriver sig ind i skriftsproget (læsning og skrivning). I opdagende skrivning er et vigtigt element, at en voksen (fx læreren) "oversætter” elevens skriveforsøg til konventionel skrivning, som eleven kan spejle sig i og lære af. Den voksnes “oversættelse” af barnets skrivning gør, at teksten uanset niveau gøres læsbar for andre. Det betyder, at barnet fra en tidlig alder oplever, hvordan skriftsproget kan bruges til fastholdelse af tanker, idéer og viden og derigennem virker som kommunikationsmiddel.

  En væsentlig del af metoden er også den afsluttende offentliggørelse, hvor eleverne deler deres bøger digitalt og/eller udskriver dem, så de kan læses af andre. Offentliggørelsen spiller en væsentlig rolle for elevernes oplevelse af meningsfuldhed og motivation i projektet, da de oplever sig selv som forfattere af indhold, der også har værdi for andre.

 • Projektdeltagere

  Janus Madsen
  Direktør, WriteReader
  jm@writereader.dk
  Konsulent

  Ulrik Pedersen Dahl
  Pædagogisk konsulent, CFU Lillebælt
  upda@ucl.dk

  Stephen Griffin
  Lærer, Holluf Pile Skole
  lars.stephen.griffin@appsodense.dk

  Jeppe LarsenLærer
  Holluf Pile Skole
  jeppe@fiskeri-natur.dk

 • Omtale af projektet

  I maj 2021 bragte Folkeskolen denne reportage om projektet, hvor vi møder børnene i færd med at skrive bøger i naturfagsundervisningen: https://www.folkeskolen.dk/1872749/de-smaa-skriver-fagboeger

 • Følgeforskning
 • Referencer

  Bak, M. B., Brok, L. S., & Korsgaard, K. (2015). Skrivedidaktik - en vej til læring. Forlaget Klim.

  Dyste, O., Hertzberg, F., Hoel, T. L. (2001). Skrive for at lære - faglig skrivning i de videregående uddannelser. Klim.

  Genlott, A. A., & Åke Grönlund, Å. (2016). Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration. Computers & Education, Volume 99, 68-80.

  Hagvet, B. E. (1992). Lek med språket. Universitetsforlaget.

  Hagvet, B. E. (1997). Skriftsprogsudvikling gennem leg (2. oplag). Gyldendal.

  Hannibal, S., Korsgaard, K., & Vitger, M. (2019). Opdagende skrivning - en vej ind i læsningen (ny revideret udgave) Dansklærerforeningen.

 • Projektkonsulenter
  Jesper Bremholm
  Seniorforsker, Nationalt Videncenter for Læsning
  jbre@kp.dk
  4189 7142

  Forsker og projektleder

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriv i naturfag