Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Stort projekt vil løfte naturfaglig læsning

Hvorfor er læsning centralt i skolens naturfag? 

I starten af et undervisningsmodul i fysik/kemi i 8. klasse giver læreren sine elever en vejledning om faldloven og siger om teksten: “Den skulle være rimeligt selvforklarende, men gør jer selv den tjeneste at læse teksten igennem først”. 1/3 af eleverne løser opgaverne, mens 2/3 af eleverne enten opgiver undervejs eller aldrig går i gang, fordi de ikke forstår, hvad de skal gøre, og teksten kan ikke hjælpe dem.  

Eksemplet ovenfor er taget fra Jesper Bremholms ph.d.-projekt fra 2013, og mange lærere og læsevejledere genkender vanskelighederne med udskolingens tekstarbejde i naturfagene. Naturfagsundervisning er i høj grad præget af undersøgelser, observation, eksperimenter og forsøg, men samtidig spiller tekster og læsning en central rolle i fagene. I eksemplet ovenfor skal eleverne for eksempel kunne læse, forstå og bruge øvelsesvejledningen for at kunne gennemføre undersøgelsen af faldloven. Men naturfagenes tekster er komplekse og derfor ofte svære at bruge og forstå for eleverne. Teksternes kompleksitet skyldes bl.a. et komprimeret tekstindhold, svag sammenhæng, mange fagtermer, kompleks tekststruktur og genreforhold samt samspil mellem forskellige modaliteter eller repræsentationsformer i fremstillingen af naturvidenskabelige fænomener. Der er brug for udvikling af en læsedidaktik i naturfag, og den udfordring tages nu op af Nationalt Videncenter for Læsning med støtte fra Novo Nordisk Fonden.  

Jesper Bremholm er forsker i Nationalt Videncenter for Læsning og er sammen med docent i naturfagsdidaktik Martin Krabbe Sillasen projektleder af centerets nye nationale projekt Naturfaglig læsning – At lære med tekster i naturfagsundervisningen. Bremholm forklarer, hvorfor han er så optaget af at udvikle netop dette læsefaglige felt: ”Naturfaglige undervisningstekster er ofte meget vanskelige og svært tilgængelige for mange elever, og dermed fungerer teksterne ikke som en ressource for eleverne til at tilegne sig naturfaglig viden, men bliver snarere en forhindring, der vanskeliggør elevernes faglige deltagelse. Rigtig meget forskning peger på, at kendskabet til det naturfaglige sprog er en uadskillelig del af det at lære de naturvidenskabelige fag. En del af det er at kunne læse og bruge naturfaglige tekster, men vi savner praksisnær forskning, der kan hjælpe naturfagslærere med at udvikle undervisning, der styrker elevers kommunikationskompetence i fagene.” 

Hvad ved vi om arbejdet med tekster i skolens naturfag?  

Det korte svar er: for lidt! Baggrunden for projektet er, at vi i Danmark mangler systematisk viden om tekstbrug i naturfagsundervisning, men at det, vi faktisk ved, fortæller os, at: 

 • naturfaglige tekster er oftest svært tilgængelige, og at de for mange elever derfor ikke fungerer som en ressource, men snarere som en forhindring for at tilegne sig naturfaglig viden og deltage i undervisningen. 
 • i naturfagene er der ofte ikke tilstrækkeligt fokus på faglig læsning som et fast og integreret aspekt af undervisningen og dermed på løbende at støtte eleverne i at læse og bruge naturfagenes specialiserede tekster. ”Kommunikationskompetencen”, som det kaldes i Fælles Mål, er underprioriteret i naturfagene i forhold til de andre kompetencer i fagene. 
 • forskning i faglig eller fagspecifik læsning og skrivning (disciplinær literacy) har påvist, at der knytter sig specialiserede læse- og skrivekompetencer til forskellige fag og discipliner, og at disse fagspecifikke kompetencer netop ikke kan læres som generelle færdigheder. Her er der behov for specialiserede kompetencer i forhold til fagterminologi, teksttyper og bestemte læsestrategier tilpasset særlige måder at bruge tekster på.  

Samlet set er der behov for udvikling af en naturfaglig læsedidaktik, der baserer sig på solid viden om naturfaglige tekster og engagerende måder at arbejde med faglig læsning, og som samtidig er tilpasset til naturfagenes særlige kendetegn og vilkår som undervisningsfag i den danske grundskole. 

Læsedidaktik i fagene udvikles bedst i et bredt samarbejde 

Projektet er et praksisudviklende forskningsprojekt, der har til formål at udvikle en ny naturfaglig læsedidaktik til udskolingen, som skal understøtte naturfagslærere i fysik/kemi, biologi og geografi, sådan at elever lærer at bruge fagenes tekster som ressource til naturfaglig indsigt og læring. 

Projektleder Jesper Bremholm uddyber: ”En bærende idé i projektet er, at eksperter i undervisning i naturfagene og eksperter i literacy arbejder tæt sammen i hele projektforløbet. Elevernes faglige og fagsproglige udvikling er to sider af samme mønt, og kun ved at trække på kræfter inden for både naturfag og literacy-didaktik kan vi møde udfordringerne i arbejdet med den fagspecifikke literacy.”  

For at sikre, at den naturfaglige læsedidaktik, der udvikles i projektet, både er forskningsunderstøttet og reelt anvendelig i en almindelig skolevirkelighed, bygger projektet også på et tæt samarbejde mellem naturfagslærere i grundskolen og forskere inden for det naturfags- og læsedidaktiske felt. Sidst, men ikke mindst, inddrages projektmedarbejdere fra alle landets seks professionshøjskoler i udviklingen af en naturfaglig læsedidaktik for at sikre projektets udbredelse og samspil med faglige miljøer i hele landet. 

Projektet er opbygget i to overordnede dele, og i den første del skal forskere og projektmedarbejdere afdække, hvilke tekster eleverne rent faktisk læser i naturfagene i udskolingen, og hvordan de arbejder med dem i undervisningen. Det sker gennem casestudier og spørgeskemaundersøgelser. I projektets anden del samarbejder naturfagslærere, projektmedarbejdere og forskere på baggrund af kortlægningen om udvikling af naturfagsundervisning med integreret faglig læsning. 

Følg projektet Naturfaglig læsning – At lære med tekster i naturfagsundervisningen her.

29 projekter har modtaget støtte 

Projektet Naturfaglig læsning – At lære med tekster i naturfagsundervisningen løber over fire år og er støttet af Novo Nordisk Fonden. Fonden har i alt uddelt 70 mio. kr. til 29 naturvidenskabelige projekter inden for uddannelse og formidling. Formålet for alle projekterne er at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt. Læs mere om uddelingen her.

 • Læs mere om naturfaglig læsning
  • Bremholm, J. (2013). Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide - Et interventionsstudie om literacy i naturfag i udskolingen. Ph.D-afhandling: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
  • Ekvall, U. (2010). Läroboken i ett kemiklassrom. I: C. Falk, A. Nord & R. Palm (red.), Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Stockholms Universitet. 
  • Maagerø, E. & Skjelbred D. (2010). De mangfoldige realtekstene: Om lesing og skriving i matematikk og naturfagFagbokforlaget. 
  • Viden om literacy nr. 30: Sproglig udvikling i matematik og naturfag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Stort projekt vil løfte naturfaglig læsning