Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprogforståelsesvanskeligheder er oversete

Ret projektørlyset mod elever med sprogforståelsesvanskeligheder i læsning. Det er en af anbefalingerne i den rapport om læseindsatser i små grupper, Nationalt Videncenter for Læsning offentliggør i dag.

Videncenteret har i samarbejde med Center for Læseforskning ved Københavns Universitet gennemført kortlægningsprojektet Læseindsatser i små grupper for Børne- og Undervisningsministeriet. Formålet har været at kortlægge veldokumenterede og veletablerede indsatser for elever med læsevanskeligheder på mellemtrinnet. På baggrund af kortlægningen formuleres i alt ti anbefalinger. Anbefalingerne bygger på tre grundsten, der kan sammenfattes under følgende overskrifter:

Prioritér intensive læseindsatser i små grupper  

Et af formålene med kortlægningen var at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at organisere undervisning i mindre grupper for elever med læsevanskeligheder. Og det er det. Rapportens anbefalinger bygger på et meget solidt vidensgrundlag, og projektets forskningskortlægning viser, at elever med læsevanskeligheder på mellemtrinnet har et godt og veldokumenteret udbytte af læseindsatser i små grupper, både når det gælder undervisning i afkodning og undervisning i sprogforståelse i læsning. Hvis eleverne bliver undervist intensivt i mindre grupper, kan de i gennemsnit gå lige så hurtigt frem i færdigheder som deres klassekammerater. Når der er tale om elever med omfattende og vedvarende vanskeligheder, er der dog behov for mange timers undervisning. Det er almindeligt, at eleverne har brug for over 100 timers undervisning i en mindre gruppe over flere skoleår, hvis målet er, at de kommer nogenlunde på niveau med deres klassekammerater.

Læs hele forskningskortlægningen her.

Hent inspiration fra udvalgte skoler

Størstedelen af anbefalingerne handler om at udvikle og afprøve læseindsatser målrettet forskellige elevgrupper, og de tager udgangspunkt i konkrete organiserings- og samarbejdsformer, som fire udvalgte caseskoler har gode erfaringer med. På baggrund af fokusgruppeinterviews med ledere, vejledere, lærere og pædagoger fra skolerne har det været muligt at beskrive en række fremmende faktorer og en række udfordringer, som skolerne italesætter i beskrivelsen af deres indsatser. Disse erfaringer kan man med fordel tage ved lære af på andre skoler og medtænke i udviklingen af nye indsatser. Eksempelvis fremhæves vigtigheden af, at skoleledelsen organisatorisk understøtter det tværfaglige samarbejde og giver rum til fælles faglig forberedelse. Og en tilbagevendende udfordring i tilrettelæggelsen af gruppeindsatser er at sikre faglig sammenhæng mellem den særligt tilrettelagte undervisning og den almene undervisning. 

Læs hele praksiskortlægningen her.

Sæt fokus på indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder

Et centralt fund i projektet er som sagt, at der er et stort behov for at skabe øget opmærksomhed på elever med vanskeligheder med sprogforståelse i læsning. En gruppe, der bl.a. omfatter elever med en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse/developmental language disorder (DLD), som i vid udstrækning er overset blandt fagprofessionelle i skolen og i samfundet generelt. En spørgeskemaanalyse ved 15 udvalgte skoler viser således en markant forskel i opmærksomheden på elever med afkodningsvanskeligheder og elever med vanskeligheder med sprogforståelse i læsning. Eksempelvis er det kun 15 % af de i alt 46 læseindsatser, der bliver beskrevet i spørgeskemaanalysen, der har elever med vanskeligheder med sprogforståelse i læsning som målgruppe. En andel på 15 % modsvarer ikke behovet for systematiske indsatser til elever, hvis læseforståelsesvanskeligheder ikke alene kan forklares med vanskeligheder med ordafkodning. På den baggrund anbefales Børne- og Undervisningsministeriet bl.a. at afdække, om der er behov for at udvikle bedre værktøjer og procedurer for at identificere elever med omfattende sprogforståelsesvanskeligheder i læsning på mellemtrinnet. Ministeriet anbefales også at udpege elever med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (DLD) som en særlig elevgruppe på emu.dk svarende til ordblinde elever og i den forbindelse udvikle videns- og inspirationsmaterialer målrettet praksis.

 • Projektets hoved- og delrapporter med læseguide

  Projektet formidles i fire rapporter. En hovedrapport, der sammenfatter resultaterne af det samlede kortlægningsarbejde, og tre delrapporter, der giver en detaljeret beskrivelse af projektets delundersøgelser.

  I hovedrapporten Læseindsatser i små grupper sammenfatter vi resultaterne af det samlede kortlægningsarbejde. Vi indleder rapporten med et resumé af de anbefalinger, vi har formuleret til Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af vores fund. Anbefalingerne handler om, hvordan skoler med fordel kan arbejde med at støtte elever med læsevanskeligheder på mellemtrinnet. Derefter beskriver vi baggrunden for projektet, herunder formål, målgrupper og metode, hvorefter vi laver en grundig beskrivelse af vores anbefalinger inddelt i to temaer. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil have et indblik i vores samlede fund, og hvis du ønsker at dykke nærmere ned i motiveringen af vores anbefalinger.

  I delrapport 1, Kortlægning af indsatser organiseret i små grupper for elever med læsevanskeligheder i 3.-6. klasse. Systematisk overblik over eksisterende effektundersøgelser, præsenterer vi resultaterne af en systematisk kortlægning af elevers udbytte af undervisning i læsning i små grupper på skolens mellemtrin. Du skal derfor læse denne rapport, hvis du vil have indgående viden om det evidensgrundlag, vores anbefalinger bygger på. Kortlægningen bygger primært på 34 tidligere kortlægninger af høj kvalitet, især meta-analyser af effektundersøgelser, dvs. sammenfatninger med gennemsnitsberegninger af virkningen af særlige undervisningsindsatser.

  I delrapport 2, Praksiskortlægningens spørgeskemaundersøgelse, præsenterer vi udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, der bygger på besvarelser fra 15 udvalgte skoler. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil vide, hvordan vi har udvalgt skoler til kortlægningen, og hvis du gerne vil orientere dig i, hvilke spørgsmål vi har stillet skolerne om deres overordnede organisering af indsatser for målgrupperne, og hvad de har svaret. Det primære formål med undersøgelsen har været at finde frem til caseskoler med velorganiserede og fagligt solide indsatser for målgrupperne. Et sekundært formål har været at rapportere udvalgte resultater fra den samlede spørgeskemaundersøgelse, da man her kan få sammenlignelig viden om praksis på tværs af de deltagende skoler.

  I delrapport 3, Praksiskortlægningens interviewundersøgelse, præsenterer vi resultaterne fra fokusgruppeinterviews med fire caseskoler. Du skal læse denne rapport, hvis du gerne vil have detaljeret viden om caseskolernes arbejde med elever med forskellige typer læsevanskeligheder, herunder hvilke former for indsatser de iværksætter, og hvilke fremmende faktorer samt udfordringer skolerne italesætter i deres arbejde med målgrupperne. I rapporten tematiserer vi 1) skolernes overordnede organisering af indsatser i små grupper for elever med læsevanskeligheder på mellemtrinnet, herunder skolernes forvaltning af ressourcer og tværfagligt samarbejde, 2) grundlæggende principper, som skolerne lægger vægt på i deres tilrettelæggelse af indsatser, og 3) skolernes italesættelse af den kulturelle forankrings betydning på både ledelsesniveau, medarbejderniveau og elevniveau.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogforståelsesvanskeligheder er oversete